Een school wordt gemaakt door mensen. Het is dus logisch dat deze mensen de kans krijgen om hun stem te laten horen. Op die manier kunnen we werken aan de best mogelijke school. Hieronder ziet u een overzicht van de participatieorganen die ons mee helpen ‘school te maken’.

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een delegatie van ouders, leerlingen, leerkrachten, leden van het schoolbestuur en de directie zetelen. Er is zelfs een vertegenwoordiging van mensen van de ‘lokale gemeenschap’: buurtbewoners. Kortom, in de schoolraad is iedereen vertegenwoordigd en kunnen bekommernissen, ideeën, suggesties … die leven besproken worden.

In uitvoering van het participatiedecreet van 02.04.2004 werd voor de onderwijsinstellingen KOHa Heilig Hart en KOHa Sint-Jozef één schoolraad opgericht.

De schoolraad bestaat uit vier geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:

  • het personeel
  • de leerlingen
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt vijf.
De I.M. heeft overlegbevoegdheid en neemt daarom aan alle vergaderingen deel. Ook de directies zijn daarop aanwezig. Zij hebben adviesbevoegdheid.

De bevoegdheden omvatten:

  • informatierecht
  • adviesbevoegdheid
  • overlegbevoegdheid

De bevoegdheden en werking staan duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement, dat op eenvoudig verzoek geraadpleegd kan worden door elke belanghebbende.
De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen op de secretariaten van beide scholen (tijdens de openingsuren) of via een van de vertegenwoordigers in de schoolraad.

Leerlingenraad

Geen school zonder leerlingen. Zij zijn onze doelgroep. We vinden de stem van de leerlingenraad dus uitermate belangrijk. De agendapunten die de leerlingen aanbrengen, worden altijd ernstig en in openheid besproken.

begeleidende leerkrachten:

Adinda Vetsuypens: leerkracht godsdienst, Nederlands

Sarah Van De Voorde: leerkracht maatschappij en welzijn, godsdienst

Lien Coppens: leerkracht (natuur)wetenschappen, techniek

Pedagogische raad

Ook het personeel maakt wezenlijk onderdeel uit van onze schoolwerking. In de pedagogische raad geven vertegenwoordigers van het personeel aan wat er leeft. De pedagogische raad geeft advies aan de directie over zaken die de pedagogische kwaliteit en werking. Zo draagt de pedagogische raad rechtstreeks bij aan de realisatie van onze missie (aangenaam leef- en leerklimaat, kwaliteitsvol onderwijs, zorgzaam voor leerlingen, innovatief).

Leden schooljaar 2023-2024

Koen BonnéSecretariaatsmedewerker
Lien CoppensLeerkracht
Liesbeth FierensLeerkracht
Ineke DeschryvereLeerkracht