Onze missie

Katholiek Onderwijs Hamme, roepnaam KOHa, is een ambitieus netwerk voor basis- en secundair onderwijs in de regio Hamme.

Wij engageren ons voor kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot leerlingen van laatste jaar secundair onderwijs.

Elke dag bouwen we aan een aangenaam leer- en leefklimaat, gedragen door een professioneel zorgzaam team waardoor alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.

KOHa staat voor innovatief en uitdagend onderwijs met een open blik op de wereld.

Onze scholengroep wil betekenisvol aanwezig zijn binnen de Hamse leefgemeenschap.

Ons opvoedingsproject

Onderwijzen is vooral op kennisoverdracht gericht. Opvoeden is veel ruimer en richt zich tot de ganse persoonlijkheid op cognitief, affectief, sociaal en religieus vlak. Opvoeden is jongeren begeleiden tot ze zelfstandig hun eigen weg kunnen gaan.

Een opvoedingsproject is het geheel van waarden en doelstellingen dat men wil verwezenlijken in functie van een bepaalde kijk op mens en maatschappij. Het is een opvoedingsideaal waarbij de ganse gemeenschap betrokken is. Dit project is een streefdoel, waar in gezamenlijk overleg prioriteiten gesteld worden. Het richt zich zowel tot leerlingen en leerkrachten als tot ouders, omdat allen op verschillende wijze bij het opvoedingsproject betrokken zijn.

We onderscheiden vier dimensies die één geheel vormen.

1. Mens worden.

Dit is een levenslange opdracht. De taak van de school bestaat hierin de leerlingen te helpen in hun groei naar evenwicht en volwassenheid, met aandacht voor ieders begaafdheid en mogelijkheden.

2. Medemens worden.

De leerlingen worden voorbereid op hun taak in de maatschappij en hun beschikbaarheid voor de gemeenschap. Door die maatschappij te bestuderen, inzien wat positief en negatief is, leren zij zonder angst meewerken aan de opbouw ervan.

3. Christen worden.

De christelijke visie op mens en wereld steunt op waarden vervat in de boodschap van het evangelie: oprechtheid en geloof in de mens.

4. Vrijheid om dienstbaar te zijn.

Opvoeden is mensen vrij maken: vrij van angst voor het onbekende, vrij van alle vormen van verslaving. Vrij zijn betekent zich zinvol binden, gedragen worden door een gemeenschap, waarin men zich geborgen voelt en dienstbaar is.

Ons opvoedingsproject streeft naar een gunstig leef- en leermilieu: waar vertrouwen heerst, zinvol en effectief gewerkt wordt; waar iedereen meetelt, kansen krijgt, toegankelijk en beschikbaar is.

Doelstellingen van de middenschool

Als autonome middenschool willen we werken vanuit 4 belangrijke doelstellingen :

1. Opvang van alle basisschoolverlaters.

In onze middenschool willen we alle leerlingen – met hun eigen capaciteiten, gerichtheden en achtergronden – die de basisschool verlaten een plaats bieden en de nodige begeleiding geven.
Met “alle” leerlingen bedoelen we die leerlingen waarvoor we de vaardigheden en de middelen in huis hebben om hen te begeleiden.

Belangrijk hierbij is dat ouders en leerlingen zich akkoord verklaren met ons opvoedingsproject en ons schoolreglement.

2. Basisvorming voor alle leerlingen.

De middenschool reikt aan de leerlingen een brede degelijke secundaire basisvorming aan die aansluit bij hun vorming uit de basisschool maar die hen eveneens voldoende voorbereidt op de vorming in de secundaire bovenschool (2e en 3e graad).

We willen aan alle leerlingen die basiscompetenties – kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes – meegeven die ze later nodig zullen hebben om als volwaardig persoon actief deel te kunnen nemen aan de positieve uitbouw van onze samenleving. In die basisvaardigheden zitten ook de vaardigheden vervat die nodig zijn om permanent te kunnen leren.

3. Betere oriëntering 2 de graad door verkennende eerste graad.

We bieden een brede eerste graad aan waarbij de klemtoon ligt op het verkennen. De definitieve studiekeuze wordt uitgesteld tot na het tweede jaar.
We willen de jongeren een kwaliteitsvolle opleiding bieden die aansluit bij hun interesses. Het is ons doel om de jongeren te  begeleiden in hun studiekeuze voor het derde jaar.

4. Begeleiding van alle leerlingen.

Leerlingen worden in de school benaderd vanuit hun totale persoonlijkheid: dit met zowel hun talenten als met hun onvolmaaktheden en onvolgroeidheden. De leerlingen kunnen rekenen op een totale globale begeleiding in de verschillende domeinen:

  • leren leren – aanbrengen van studiemethodes en -vaardigheden: planning, werkorganisatie, efficiëntie, volharding, motivatie, …
  • leren kiezen – leerlingen leren om op een verantwoorde wijze zelf keuzes te kunnen maken
  • sociaal-emotioneel : leerlingen met problemen die hulp nodig hebben zullen opgevangen worden via een georganiseerd begeleidingsnetwerk.